Νόμος 4850/2021 – Άρθρο 96: Αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 208  Τεύχος Α΄- 05.11.2021 ο Νόμος 4850/2021 με θέμα: “Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών….” στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρα 95-96-97-98) και του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 76-77-78-79 για… Read More

Νόμος 4823/2021 Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 136 – Τεύχος Α΄ – 03.08.2021)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Νόμος 4823/2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ.  “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” Σημαντικά άρθρα του Νόμου που αφορούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι κυρίως τα άρθρα 11 έως 17 καθώς και τα άρθρα 53,… Read More

Νόμος 4547/2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 4547/2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις  ΦΕΚ Τεύχος Α 102/12.06.2018