Έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ (12538/30-4-2020)

Αγαπητοί Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας,

Μια σειρά από σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, όπως η αύξηση της διάρκειας της εκπαίδευσης, του εργασιακού βίου και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες, η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, η μετανάστευση, οι κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, έχουν εντείνει τον ρυθμό των εκπαιδευτικών και εργασιακών μεταβάσεων των πολιτών και έχουν καταστήσει την παροχή ποιοτικής και έγκαιρης συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ως καίριας σημασίας ζήτημα.

Στα δεδομένα αυτά προστέθηκε τους τελευταίους μήνες άλλο ένα έκτακτο γεγονός, η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού Cονίd 19. Αν η αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες Συ.Ε.Π. ήταν ένα κορυφαίο ζητούμενο πριν την κρίση ταυ κορονοϊού, η ανάγκη αυτή πολλαπλασιάζεται από το γεγονός αυτό, όχι μόνο γιατί η δια ζώσης πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. καθίσταται δυσκολότερη, αλλά και γιατί σύμφωνα με προβλέψεις ειδικών θα συμβούν ουσιώδεις αλλαγές στην αγορά εργασίας, αλλά και την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ζητήματα δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που επηρεάζονται από τις παρούσες συνθήκες.

Όπως γνωρίζετε, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει εκπονήσει Κώδικα Δεοντολογίας υπηρεσιών δια βίου Συ.Ε.Π., με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία τόσο των συμβούλων σταδιοδρομίας ταυ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και των ωφελουμενών τους (μαθητών, σπουδαστών, γονέων και κηδεμόνων κ.λπ.) από μη αποδεκτές πρακτικές και παράλληλα στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε σε αυτόν κατά την καθημερινή σας πρακτική, με στόχο να περιοριστούν φαινόμενα αντιδεοντολογικών πρακτικών. Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή σας στα εξής κατά την περίοδο που ισχύει η έκτακτη κατάσταση του κορονοϊού Cονid 19:

1. Η παροχή ομαδικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (π.χ. σεμινάρια) στους ωφελούμενους έχει διαφορετικούς στόχους από την ατομική συμβουλευτική συνέντευξη και δεν Θα πρέπει η μια μέθοδος να υποκαθιστά την άλλη. Ο συνδυασμός των δυο μεθόδων (ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής παρέμβασης) μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής, καθώς καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των ομάδων που αναζητούν παροχή στήριξης για θέματα σταδιοδρομίας.

2. Η ατομική συμβουλευτική συνέντευξη βασίζεται στην προσωπική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και ωφελούμενου και είθισται να διεξάγεται δια ζώσης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, εφόσον ο σύμβουλος είναι εξοικειωμένος με την χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, οι εξ αποστάσεως συνεδρίες πρέπει να μπορούν να συνδυάζονται με δια ζώσης συνάντηση των δυο μερών, εφόσον η φυσική επίσκεψη στο Κ.Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται από το Υπουργεία και είναι δυνατή η πρόσβαση του μαθητή.

3. Η χορήγηση εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης τεστ, ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού κ.λπ.) πρέπει να συνοδεύεται από ερμηνεία των αποτελεσμάτων, η οποία γίνεται από σύμβουλο σταδιοδρομίας που έχει λάβει ανάλογη εκπαίδευση, προκειμένου να βοηθήσουν το άτομο να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο κατά τη λήψη εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής απόφασης. Τα αποτελέσματα των εργαλείων αυτών δεν πρέπει να αποτελούν μοναδικό κριτήριο επαγγελματικής αξιολόγησης.

4. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης αποστέλλονται στους ωφελούμενους με ηλεκτρονικά τρόπο (π.χ. μέσω email), αυτά θα είναι προσβάσιμα μόνον στους άμεσα ενδιαφερόμενους (γονέα ή κηδεμόνα ταυ ωφελούμενου και τον ίδιο τον ωφελούμενο).

5. Κατά την παροχή εξ αποστάσεως συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία της εμπιστευτικότητας, δεδομένου ότι ο σύμβουλος δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα τον χώρο, στον οποίο βρίσκεται ο ωφελούμενος, όταν πραγματοποιείται η διαδικασία συμβουλευτικής. Σκόπιμο θεωρείται να ενημερωθεί ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή για την ανάγκη να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα αυτή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.