Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 208  Τεύχος Α΄- 05.11.2021 ο Νόμος 4850/2021 με θέμα: “Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών….” στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρα 95-96-97-98) και του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 76-77-78-79 για παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων, Αιρετών κ.α).

Στο Νόμο 4850/2021, Κεφάλαιο Β΄ – Επείγουσες Διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο άρθρο 96 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης γίνεται τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

Η διάταξη αφορά στους υποψηφίους για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής και προβλέπεται ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις των εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής διέπονται από ειδικό κανονιστικό πλαίσιο, με το οποίο λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) περί της αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία, ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες σε ορισμένες εξετάσεις, τροποποιείται με την προσθήκη της εξαίρεσης των εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, και διαμορφώνεται ως εξής:

«αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη), με εξαίρεση τις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές ειδικές διατάξεις».

Διαβάστε αναλυτικά στο Νόμο το άρθρο 96