3η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1992.

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Κάθε χρόνο η μέρα αυτή λειτουργεί ως κίνητρο για την ενημέρωση, αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας σχετικά με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθώς και μια ευκαιρία για την προώθηση δράσεων υποστήριξής τους.

Ο όρος «αναπηρία» είναι ένας γενικός όρος που σηματοδοτεί την επικοινωνία σε σχέση με τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες λόγω των φυσικών/σωματικών, και διανοητικών τους προσόντων, όμως είναι αμφισβητούμενος. Για κάποιους ειδικούς, η αναπηρία παραπέμπει σε κάθε περιορισμό ή ανικανότητα επιτέλεσης των ρόλων ή των εργασιών που έχει καθορίσει η κοινωνία και που προβλέπεται να επιτελέσει το άτομο εντός συγκεκριμένων κοινωνικών πλαισίων. Μια άλλη έννοια της αναπηρίας είναι ότι πρόκειται για κάθε περιορισμό ή έλλειψη ικανότητας να επιτελεί εργασίες ή ρόλους με τον τρόπο που θεωρείται κανονικός για ένα άτομο. Οι σύγχρονες απόψεις για την αναπηρία αναγνωρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
αλληλεπιδρούν με τις ικανότητες ενός ατόμου και προσδιορίζουν τη λειτουργική του απόδοση. Από αυτή την άποψη, η ύπαρξη αναπηρίας δεν καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τη σωματική λειτουργία ή ανεπάρκεια.O πρωταρχικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι η απρόσκοπτη κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών/ατόμων με αναπηρία, καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι η
προώθηση της συμπερίληψης στα σύγχρονα σχολεία συμβάλλει στην ανάπτυξη στάσεων αποδοχής και σεβασμού στο διαφορετικό τόσο από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς όσο κι από την ίδια την κοινωνία.

Επιδιώκοντας τη συμπερίληψη, το σχολείο συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός αναλυτικού σχολικού προγράμματος που θα διευκολύνει τους
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθητή, αξιοποιώντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, τεχνικές, μέσα διδασκαλίας και προσαρμογές με στόχο την πληρέστερη ανταπόκρισή του στο αναλυτικό πρόγραμμα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις δυνατότητές του. Η εφαρμογή των αρχών της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ.

Οι ίδιοι οι μαθητές, μπορούν κι οφείλουν να συνδράμουν στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού κλίματος στα σχολεία. Οι μαθητές μέσω των
ομαδοσυνεργατικών εργασιών δημιουργούν έναν ξεχωριστό κώδικα επικοινωνίας που προάγει ένα κλίμα ισότητας και ενσωμάτωσης της κάθε διαφορετικότητας. Μέσω του διαλόγου εντός της σχολικής τάξης ακόμα και οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή διαφέρουν, παρακινούνται να εμπλακούν ενεργά, με αποτέλεσμα να τους γνωρίσει καλύτερα η τάξη και να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους.

Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη την οποία έχουμε απέναντι στα παιδιά και γενικά στα άτομα με αναπηρία και να αναλάβουμε ενεργό ρόλο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αν θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για μια υγιή, πολιτισμένη και ανθρωποκεντρική κοινωνία. Μια κοινωνία που οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης, ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία.

Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητούν την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Στόχος είναι η πραγματική ισότητα, ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας.

Η Προϊσταμένη & ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηλείας