Απόσπασμα: Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) ? Εγγραφές Μετεγγραφές ? Φοίτηση και Θέματα Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Άρθρο 10 – Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α) Γυμνάσια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α1, Β1, Γ’. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α’ τάξη του γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.

Β) Λύκεια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 56 του ν. 3966/11 (Α’ 118), που αντικατέστησε την υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α’, Β1, Γ1. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α’ τάξη του λυκείου Ε.Α.Ε ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.

Γ) Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ)

Σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α’ 159), «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γ υμνάσια Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α, Β, Γ, Δ’ Γυμνασίου και τις τάξεις Α, Β’, Γ’, Δ’ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α’ ή Β’ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ’ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ.: i) στην Α’ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου, ii) στην Α’ τάξη του Γενικού Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου, iii) στην Α’ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α’ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΓΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Δ) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α’ 159):

«Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι/ες δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

«Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα».

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1) Για τους μαθητές/τριες της Στ’ τάξης Ειδικού Δημοτικού Σχολείου υλοποιούνται προγράμματα μετάβασης, σε συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες αυτών και τα οικεία Κ.ΕΣ.Υ. Σκοπός των προγραμμάτων μετάβασης είναι η γνωριμία και η ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο εισηγείται το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

2) Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών καταθέτουν στον/στην διευθυντή/ντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, έως τη λήξη του διδακτικού έτους, δήλωση μόνιμης κατοικίας και ενημερώνουν για την σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία πρόκειται να εγγραφεί το τέκνο τους και σύμφωνα με την αξιολόγηση του Κ.Ε.Σ.Υ.

3) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου αποστέλλει τους απολυτήριους τίτλους, υπηρεσιακά και επί αποδείξει, στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

4) Για τις περιπτώσεις που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. σοβαροί λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κλπ) δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας εντός των οριζόμενων χρονικών διαστημάτων, κατ’ εξαίρεση η εγγραφή στη σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

5) Για τις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν υλοποιήθηκαν τα ανωτέρω, οι Διευθυντές/ντριες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων οφείλουν την επομένη της έναρξης των μαθημάτων της επόμενης σχολικής χρονιάς, να αποστείλουν υπηρεσιακώς και επί αποδείξει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους απολυτήριους τίτλους των μαθητών/τριών μαζί με τη δήλωση κατοικίας του γονέα. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

6) Η ένταξη των μαθητών/τριών σε τάξεις των ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται στο άρθρο 22 της παρούσας.

7) Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα Λύκεια ΕΑΕ και στα Λύκεια ΕΝΕΕΓΥΛ, πραγματοποιούνται από τους κηδεμόνες τους, αν είναι ανήλικοι/ες, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΣΥ, εντός του Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους και η εγγραφήένταξη σε τάξη ολοκληρώνεται με την παραλαβή του απολυτηρίου Γυμνασίου για την εγγραφή στην Α’ Λυκείου. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/ τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Λυκείου ΕΑΕ ή Επαγγελματικού Λυκείου ΕΑΕ, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

8) Περαιτέρω, τα επιμέρους ζητήματα των εγγραφών στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιούνται σύμφωνα με τις ενότητες «Β. Προθεσμίες Εγγραφής» και «Ε. Δικαιολογητικά Εγγραφής» του άρθρου 9 της παρούσης καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που άπτεται στο περιεχόμενο του. Για τις περιπτώσεις που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. σοβαροί λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κλπ) δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας εντός των οριζόμενων χρονικών διαστημάτων, κατ’ εξαίρεση η εγγραφή στη σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

 

Άρθρο 17 – Μετεγγραφές με αίτηση

——-

5) Μετεγγραφές μαθητών/τριών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε έτερες ΣΜΕΑΕ ιδίου τύπου (πχ. από Γυμνάσιο ΕΑΕ σε έτερο Γυμνάσιο ΕΑΕ) είτε, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., σε ΣΜΕΑΕ άλλου τύπου (πχ. από την Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ στην Α’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ) υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22.

6) Αντιστοίχως, μετεγγραφές μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ. Υ. και αντιστρόφως (πχ. από Α’ Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ σε Α’ Λυκείου ημερήσιου ΕΠΑΛ), υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22.

Αναλυτικότερα:

α. Οι μαθητές/τριες των Α1, Β’ και Γ’ τάξεων των Γ υμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.

β. Οι μαθητές/τριες των Α’, Β1, Γ’ και Δ’ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.

γ. Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

δ. Οι μαθητές/τριες των Α1, Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ. Οι μαθητές/ τριες της Δ’ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γ υμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

ε. Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

 

Άρθρο 22 – Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις Οριστικοποίηση τμημάτων

——

7) Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α, Β1, Γ’. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α, Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

8) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α1, Β1, Γ, Δ’ Γυμνάσιου και τις τάξεις Α1, Β1, Γ1, Δ’ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

Ειδικότερα, στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/ τριες απόφοιτοι/ες Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α’ ή Β’ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ’ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνασίου.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι απόφοιτοι/ες των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Γυμνασίων ΕΝΕΕΓΥΛ μπορούν να μετεγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ., ως ακολούθως:

α) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου μπορεί να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

β) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γ υμνασίου ΕΑΕ ή Γ υμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

γ) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γ υμνασίου ΕΑΕ μπορεί να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

δ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου ΕΑΕ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

ε) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

στ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γ υμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

ζ) Ο/Η απόφοιτος/η της Γ’ τάξης Γ υμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γ υμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

η) Οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείω ν (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

9) Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ.: i) στην Α’ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου, ii) στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α’ τάξη του Λυκείου ΕΑΕ, iv) στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α’ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΓΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

10) Τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τις Α’, Β’, Γ’ τάξεις.

Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να εγγράφονται στην Α τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α1, Β ‘ και Γ’ τάξεων των Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α ‘, Β ‘ και Γ ‘ τάξεων των Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των ΕΠΑ.Λ. και Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Λυκείων ΕΑΕ προς ΕΠΑ. Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α’, Β1, Γ’ και Δ’ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ως εξής:

α) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Α’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Α’ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στην Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ.

β) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Β’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ.

γ) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Γ’ ή Δ’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού), στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ, στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον πρόκειται να παρακολουθήσει ειδικότητα του ίδιου τομέα και στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον επιθυμεί να παρακολουθήσει ειδικότητα ετέρου τομέα.

Στα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΑΊ59) μπορούν να φοιτούν, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ. Υ., όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Στην Α’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ, εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ. Υ., όσοι/ες έχουν δικαίωμα α) εγγραφής και β) μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι: αα) Όσοι/ες είναι κάτοχοι Απολυτήριου Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου ή Γενικού Γυμνασίου (ημερήσιου ή εσπερινού) ή άλλου ισότιμου τίτλου

ββ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α’ τάξη ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ. ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ γγ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) δδ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού).

β) Στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ, εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ή την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού)

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Β’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ή όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τη Β’ και Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) γγ) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τις Β’ και Γ’ τάξεις Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή τις Β’ και Γ’ τάξεις ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ και επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τις Β και Γ’ τάξεις Λυκείου ΕΑΕ ή Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) ή τις Β’ και Γ’ τάξεις ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ετέρου τομέα ή όσοι/ες φοιτούν στη Δ’ τάξη ιδίου ή ετέρου ΕΝΕΕΓΥΛ κι επιθυμούν να παρακολουθήσουν έτερο τομέα ή όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 201920 στη Δ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΝΕΕΓΥΛ κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα εε) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Ειδ. Αγωγής Α’ βαθμίδας του ν.2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα

στστ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Ειδ. Αγωγής Β’ βαθμίδας του ν.2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας

ζζ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας.

γ) Στη Γ ‘τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι: αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Β ‘ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Β’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού)

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Γ’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Γ’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) δ) Στην Δ’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα να εγγράφονται ή να μετεγγράφονται σε αυτήν, ήτοι: αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥΛ ιδίου τομέα ή τη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίου τομέα ή τη Β’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ιδίου τομέα

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Δ’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ιδίας ειδικότητας ή τη Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίας ειδικότητας

γγ) Όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 20192020 στις Γ’ ή Δ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν την ίδια ή έτερη ειδικότητα του ιδίου τομέα ή στη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ιδίας ειδικότητας ή ειδικότητας ιδίου τομέα

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή Λυκείου ΕΑΕ ή TEE Ειδ. Αγωγής Β’ βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερη ειδικότητα του ιδίου τομέα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας.

11) Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γ υμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

12)

—————-

ζ) Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ, οι οποίοι εγγράφονται στη Β’ τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ για την απόκτηση πτυχίου δεύτερης ειδικότητας, δύναται να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων.

η) Κάτοχοι Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) TEE Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α’ 78), οι οποίοι εγγράφονται στη Β’ τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ, δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, επομένως μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας αλλά να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου.

θ) Κάτοχοι Πτυχίου Ειδικότητας ΕΝΕΕΓΥΛ ή ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή TEE Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδας, μπορούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ για παρακολούθηση ετέρου τομέα και ειδικότητας ή στη Δ’ Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ για παρακολούθηση έτερης ειδικότητας ιδίου τομέα με το ήδη ληφθέν πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου περισσοτέρων ειδικεύσεων της μιας.